Liečba tenisového lakťa - klinická štúdia

 

ŠPECIÁLNE EXCENTRICKÉ CVIČENIE EXTENZOROV ZÁPÄSTIA
AKO DOPLNOK ŠTANDARDNEJ LIEČBY CHRONICKEJ LATERÁLNEJ EPIKONDYLITÍDY.

Timothy F.Tyler, MSPT, ATC, Gregory C.Thomas, DPT,SCS,
Stephen J. Nicholas, MD, Malachy P. McHugh, PhD


North American journal of Sports
Physical Therapy | Volume 5, Number 3 | September 2010

Myšlienkové východiská
Excentrický tréning extenzorov zápästia pomocou izokinetického dynamometra sa nedávno ukázal efektívny v liečbe chronickej laterálnej epykondilitídy. Izokinetické dynamometre však nie sú bežne dostupné a tak sa tento spôsob nedá často využiť pre každodenné cvičenie. Cieľom tejto štúdie bolo teda posúdiť účinnosť nového excentrického tréningu extenzorov zápästia ako doplnok štandardnej liečby chronickej laterálnej epykondilitídy – tzv. tenisového lakťa.


Materiál a metóda
21 pacientov s chronickou unilaterálnou laterálnou epykondilitídou bolo rozdelených do skupiny s excentrickým tréningom (n=11, 6 mužov, 5 žien, vek 47 ± 2 roky) a do skupiny štandardnej lieč-by ( n=10, 4 muži, 6 žien, vek 51 ± 4 roky). DASH dotazník, VAS, meranie citlivosti, vystretie zápästia a stredného prsta boli zaznamenávané na začiatku a po ukončení intervalu liečby.


Výsledky
Skupiny sa veľmi neodlišovali z hľadiska dĺžky trvania príznakov (skupina s excentrickým tréningom 6 ± 2 mo vs. štandardná skupina 8 ± 3 mos., P = .7), z hľadiska počtu návštev fyzikálnej terapie ( 9 ± 2 vs. 10 ± 2, P = .81) alebo trvania liečby ( 7.2 ± 0.8 wk vs. 7.0 ± 0.6 wk, P = .69). Zlepšenia vo všetkých príslušných meraniach/premenných boli väčšie v skupine excentrického tréningu oproti skupine štandardnej liečby ( uvedené percentuálne zlepšenie): DASH 76% vs 13%, P = .01; VAS 81% vs. 22%, P = .002; citlivosť 71% vs. 5%, P = .003; sila (kombinované vystretie zápästia a stredného prsta) 79% vs. 15%, P = .011.


Diskusia
Všetky hodnotené parametre u chronickej laterálnej epikondylitídy boli výrazne zlepšené pridaním excentrického tréningu extenzorov zápästia ku štandardnej fyzikálnej liečbe. Tento nový typ cvičenia s použitím gumeného valca poskytuje praktický spôsob, ako umožniť izolovaný excentrický tréning v štandardnej liečbe chronickej laterálnej epikondylitídy.


Cvičenia s pomocou gumeného valca boli realizované u pacientov 2 x denne v 3 sériach. Každá séria mala 15 opakovaní – izolovaných excentrických cvičení extenzorov zápästia. Každý cvik trval 4 sekundy a medzi jednotlivými sériami bola pauza 30 sekúnd.


Zobrazit celú klinickú štúdiu v anglickom jazyku